Valium online saturday delivery
Buy Zolpidem in canada
Generic Provigil forum
Buy Ativan cyprus
Buy Alprazolam 1mg online
Buy Lorazepam no prescription online
Purchase Klonopin online no prescription
Ambien dosages 15mg
Buy Phentermine k 25
Buy Valiums in mexico
Xanax online buy
Buy Modafinil south africa
Buy Lorazepam no prescription online
Cheap Klonopin overnight delivery
Buy cheap generic Phentermine
Buy Xanax online overnight delivery
Buy Klonopin no prescription online
Ambien used sleep disorders
Xanax how to buy online
Buy Valium drug online
Buy Zolpidem tartrate uk
Xanax line order
Xanax bar buy
Buy cheap Valium india
Buy Lorazepam overnight
I want to buy Valium
Valium from online pharmacy
Buy Tramadol uk online
Xanax bar mgs in white
Buy Ativan ups
Buy Xanax cheap overnight
Is buying Xanax online legal
Buy Xanax bulk
Buy Phentermine fastin
Buy generic Phentermine online
Buy Xanax 2mg bars online
Buy Provigil discount
Buy Valium online reviews
Buy generic Xanax no prescription
Buy Modafinil online pharmacy
Cheap Ativan valium
Cheap Tramadol online uk
Buy Clonazepam com
Buy Ultram tramal
Generic Xanax g3720
Buy Clonazepam drug
Buy Soma surfboard bags
Buy Phentermine pharmacy
Buy Phentermine yellow
Buy Xanax south africa
Ativan prescription use
Ambien how many mg
Buy Valium glasgow
Lorazepam with nyquil
Buy Phentermine san francisco
Where to buy Soma without a prescription
Lorazepam with tylenol
Ambien sale no prescription
Buy Lorazepam doctor
Buy Valium drug
Buy Tramadol cheap
Buy Modafinil online no prescription uk
Buy Valium overnight shipping
Buy Lorazepam 1mg
Buy Adipex today
Buy diazepam topix
Ambien without rx
Generic Ambien apo 10
Buy Ultram uk
Buy tubs of Valium
How to buy Xanax legally
Buy Lorazepam
Buy Lorazepam china
Valium best place to buy
Where to buy Klonopins
Generic drug carisoprodol
Ambien prescription used
Buy Valium 10mg cheap
Buy real Phentermine online
Buy Ultram cash on delivery
Order Tramadol legal
Purchase Soma us
Buy Alprazolam tablets online
Xanax brand vs generic
Buy Xanax 2mg
Valium aggelein buy
Ativan online with mastercard
Overdose on Ambien mg
Lorazepam with amphetamines
Buy Clonazepam canada
Xanax buy no prescription
Buy Soma no prescription
Buy Klonopin rivotril
Order Ativan with no prescription
Buy Soma delivery
Lorazepam rx 773 pill
Lorazepam with paroxetine
Ambien for post-traumatic stress disorder
Buy Soma va
Buy Phentermine knoxville tn
Generic Provigil release date
Ativan uk
Buy Adipex georgia
Generic Ambien cr 12 5 mg
Lorazepam with amitriptyline
Buy Alprazolam xr
Generic Ambien identifier
Purchase Klonopin online
Soma usa inc in diamond bar ca
Buy Phentermine san antonio
Buy Modafinil online forum
Xanax to buy online now
Buy Xanax for dogs
Buy Ativan visa
Valium where to buy uk
Buy Soma now
Buy Alprazolam medicine
Lorazepam with sleeping pills
Buy cheap Valium online no prescription
Buy Valiums on line
Buy Alprazolam 25
Buy Valium in the uk
Buy Ultram now
Valium 10mg social anxiety
Buy Ativan no rx
Is it legal to buy Modafinil in the uk
Generic name for Modafinil
Http www buy Modafinil com
Buy Ultram next day
Buy Ativan cash delivery
Can i take 2 10mg Ambien
Buy Soma herbal smoke
Xanax without insurance price
Buy Xanax sticks
Buy Tramadol hcl 100mg
Buy Valium pharmastores
Ambien cheap prices
Xanax for buy canada
Generic Phentermine cheap
Buy Valium medicine
Buy Phentermine k 25
Where to buy Valium in bangkok
Valium generic pill identification
Ambien sale no prescription
Buy Alprazolam no prescription
Buy Soma in florida
Buy Xanax valium
Valium 10mg buy online
Buy Tramadol line
Buy Xanax 1mg
Buy Klonopin no prescription
Xanax online buy cheap
Buy Ambien cheap online
Ambien dosages 20 mg
Ambien buy Valium
Buy diazepam south africa
Buy Clonazepam forum
Buy Ambien thailand
Ambien sleep 10 mg
Generic Ativan sale
Valium uses prescription
Xanax buy online uk
Modafinil online
Buy Klonopin with no prescription
Ambien with online prescription
Buy Lorazepam online no prescription
Ativan online forum
Buy Alprazolam pharmacia
Ativan prescription price
Buying canada Provigil without
Generic Ambien cr 12.5 mg
Generic Zolpidem price
Where to buy Valium uk
Purchase Ultram online no prescription
Carisoprodol online no prescription
Ultram online consultation
Buy Soma cod overnight
How to buy Xanax legally
Buy Adipex by pill
Buy Phentermine no prescription mastercard
Buy Ambien sleeping pills
Order Valium online with no prescription
Buy Ambien from uk
Buy Provigil china
Buy Soma internet
Tramadol uk legal
Generic Xanax good
Buy generic Valium online
Xanax online buy cheap
Buy Xanax without rx
Can you buy Phentermine online
Buy Ultram soma
Order Tramadol uk
Cheap Alprazolam buy
Buy bulk Modafinil
Buy Lorazepam canada
Buy Alprazolam fedex
Buy Zolpidem now
Prescription drugs Xanax generic
Buy Tramadol overnight delivery
Buy Soma blogs
2mg Valium long does last
Valium to buy online in canada
Buy Phentermine pharmacy online
Buy Provigil pharmacy
Buy Lorazepam cheap no prescription
Buy Xanax no rx needed
Buy Valium online legally uk
Buy Phentermine 50 mg
Generic Ativan pill identifier
Buy Klonopin 0 5 mg
Buy Klonopin rivotril
Ativan canada buy
Clonazepam with vicodin
Xanax .5 mg side effects
Buy Modafinil uk
Topix Xanax buy
Buying Valium online ireland
Buy Tramadol vicodin
Generic Ambien buy
Xanax line buy
Modafinil online no prescription uk
Ambien generic Ambien cr Ambien generic
Buy Ativan 2mg
Sale tramadol
Buy Phentermine hcl 30mg
Ambien pictures generic
Buy Valium japan
Buy Xanax south africa
Buy Zolpidem cheap no prescription
Where to buy Xanax
Buy Valium southampton
Buy Valium pills
Buy Phentermine pharmacy online
Cheap Ultram forum
Can you buy Valium in morocco
Cheap Ativan no script
Xanax drug buyers
Modafinil prescription free
Buy ritalin Modafinil
Buy Ultramax ammo
Buy Provigil cheapest
Xanax pill 1 mg
Buy Ativan in uk
Buy Soma no rx
Buy Modafinil brazil
Buy cheap Xanax bars
Generic Ambien not effective
Buy Adipex with mastercard
Clonazepam with dexedrine
Buy Soma mexican pharmacy
Buy Tramadol with no rx
Buy Xanax online
Buy Valiums without prescription

joomla

Historia PMOS

Sport szkolny na Ziemi Pyrzyckiej przez wiele lat kojarzony był z nazwiskiem Leszka Słoninki, który przeprowadził go przez wiele przeobrażeń organizacyjnych. Jako działacz Szkolnego Związku Sportowego był animatorem sportu na terenie całej Ziemi Pyrzyckiej. Współpracując głównie z nauczycielami wychowania fizycznego oraz pasjonatami sportu dzieci i młodzieży opracował system rywalizacji sportowej w ramach Rejonowego Ośrodka Sportu Szkolnego - agendy ściśle związanej ze strukturami wojewódzkimi sportu szkolnego. Następnie został dyrektorem bardziej autonomicznego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Siedziba MOS i biuro znajdowały się wtedy w szkole, w której Leszek Słoninka pracował (dzisiejsze gimnazjum). W 1992 roku zdecydował się o przejściu na emeryturę.

W tym samym roku dyrektorem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego został Janusz Michalski nauczyciel ZS MR, który kieruje jednostką przez, 4 – letnią kadencję, do 1996 roku. Wskazana siedziba na biuro – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – nie miała warunków lokalowych by swobodnie można było tam urzędować. Zapewnia jednak obsługę finansową i kadrową. Janusz Michalski kieruje MOS - em do 1996 roku. Latem tego roku ogłoszony został konkurs na dyrektora MOS. W wyniku głosowania komisji konkursowej, burmistrz Pyrzyc powierza funkcję dyrektora Wojciechowi Pardale.

Przed reformą administracyjną w 1999 roku, koordynacja działań dotyczących sportu szkolnego prowadzona była na zasadach porozumienia pomiędzy Kuratorium Oświaty w Szczecinie i burmistrzem Pyrzyc. Na podstawie tego porozumienia 50% kosztów na płace dla instruktorów Kuratorium przekazywało do budżetu gminy. Pozostałą część na płace oraz środki na działalność sportową trzeba było zabezpieczyć ze środków gminy Pyrzyce i gmin ościennych. Nie wszystkie gminy zainteresowane były partycypacją w kosztach (wyjątek gmina Kozielice). Dlatego też w praktyce to gmina Pyrzyce ponosiła największe koszty utrzymania MOS. W budżecie nie było środków na wyjazdy zespołów na zawody wyższej rangi niż rejonowe (płaciły za to szkoły, które uzyskały awans do takich zawodów).

Reforma administracyjna umożliwiła przejęcie na mocy ustawy m.in. jednostek pracy pozaszkolnej jakim był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. W tym czasie samorząd powiatowy był już ukonstytuowany, a starostą pyrzyckim został Stanisław Stępień, który namawiany przez nauczycieli w – f i instruktorów MOS podjął działania zmierzające do przejęcia przez powiat jednostki budżetowej jaką był MOS. Uzasadnienie tej decyzji było bardzo istotne. Rejonem działania sportu szkolnego jest teren całego powiatu pyrzyckiego, w związku z tym powinna być przypisana do struktur powiatowych. Nie udało się przejąć Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na zasadzie porozumienia z burmistrzem Pyrzyc. Starosta podejmuje się zadania utworzenia od podstaw Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jako jednostki pracy pozaszkolnej. Wszystkie czynności formalno – prawne i organizacyjne zostały zakończone do końca października 2000 roku. Na sesji Rady Powiatu w listopadzie 2000 roku Zarząd w porządku obrad umieścił w jednym z punktów powołanie PMOS.

Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, Zarząd powierzył funkcję dyrektora do czasu ogłoszenia konkursu Wojciechowi Pardale. Dyrektor zwołał zebranie, które przekształciło się w powołanie rady pedagogicznej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, która uchwaliła statut jednostki. W niedługim czasie PMOS zyskuje swoją stałą siedzibę w wyremontowanym budynku po internacie ZS nr 1. Od tej pory pokój nr 206 stał się biurem Placówki. W maju 2001 r. konkurs na dyrektora wygrywa Wojciech Pardała.

Środki budżetowe pozwoliły na zatrudnienie pracownika księgowo - administracyjnego, którym została Anna Łuszczyk. Pracowała ona do stycznia 2004 roku, później jej obowiązki przejęła Monika Jankowska, do września prowadząca administrację. Po zmianach organizacyjnych, wprowadzonych przez Wydział Finansowy, prowadziła księgowość PMOS. Obowiązki pracownika administracyjnego od tego czasu należały do Katarzyny Judy, zatrudnionej na ½ etatu. Po kilku miesiącach została przeniesiona do Wydziału Oświaty. Stanowisko przejęła Kamila Pyda, która obowiązki administracyjne pełni do dziś. W księgowości nastąpiły roszady od 2006 roku, bowiem miejsce Moniki Jankowskiej zajęła Dorota Wudarczyk, która księgową PMOS-u była do roku 2010. Następnie przeszła do Wydziału Finansowego na stanowisko głównej księgowej. Od tej pory obowiązki księgowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przejęła Aneta Palczyńska.

W 2006 r. Wojciech Pardała odchodzi na emeryturę. Starosta Władysław Dusza ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora PMOS, który odbył się 13 lipca 2006 r. Przystąpiło do niego 3 kandydatów. W oczach komisji najlepiej zaprezentował się Piotr Olech, któremu powierzono pełnienie tej funkcji na 5-letnią kadencję, tj. do 31 sierpnia 2011 r. W 2006 r. starostą pyrzyckim zostaje Wiktor Tołoczko, a jego przychylność dla sportu szkolnego ma przełożenie na wspieranie PMOS. Zarząd Powiatu Pyrzyckiego, na wniosek dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Andrzeja Jakieły, co roku zwiększa budżet Placówki. Pozwala to urozmaicać i poszerzać ofertę sportową dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

Po zakończeniu pierwszej kadencji przez Piotra Olecha w 2011 r. Zarząd Powiatu odstępuje od procedury konkursowej i przedłuża mu powierzenie stanowiska dyrektora PMOS na kolejną 5-letnią kadencję do roku 2016.

PMOS podczas swojej 10-letniej działalności może poszczycić się sporymi sukcesami natury sportowej i organizacyjnej. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- srebrny medal mistrzostw Polski w czwórboju l. a. chłopców - ZS Kozielice - 2011 r.

- brązowy medal mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 metrów chłopców - ZS Kozielice - 2010 r.

- 4 miejsce w mistrzostwach Polski w sztafecie szwedzkiej chłopców - ZS Kozielice - 2011 r.

- 7 miejsce w mistrzostwach Polski szkół gimnazjalnych w siatkówce chłopców - PG Pyrzyce 2011 r.

- organizacja I i II Międzynarodowych Mistrzostw Polski Freestyle w Trikach Piłkarskich - 2009 r. i 2010 r.

- organizacja mistrzostw województwa zachodniopomorskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych - 2008 r.

- organizacja mistrzostw województwa zachodniopomorskiego w siatkówce chłopców szkół gimnazjalnych - 2011 r.

- organizacja mistrzostw województwa zachodniopomorskiego w tenisie stołowym szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 2009 r. i 2010 r.

Jedyną w swoim rodzaju była impreza rozrywkowo - sportowa z okazji 10-lecia powstania PMOS, która odbyła się 18 marca 2011 r. Pokaz sprawności fizycznej i talentów artystycznych instruktorów spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony licznie przybyłych gości i świadczą o dużym potencjale pracowników Placówki.

Przed Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Pyrzycach kolejne wyzwania i – miejmy nadzieję - kolejne sukcesy, które są wypadkową prawidłowej współpracy władz samorządowych powiatu pyrzyckiego, placówek oświatowych, nauczycieli, ludzi którzy pomagają sportowi szkolnemu, a przede wszystkim uczniów, zdobywających, dzięki ciężkiej pracy, sportowe laury.

Wizyty:

162474
DzisiajDzisiaj235
WczorajWczoraj279
W tygodniuW tygodniu1361
W miesiącuW miesiącu5866
RazemRazem162474

Imieniny:

Wczoraj Jana Wiktora Dzisiaj Heleny Wieslawy Jutro Emilii Iwony Pojutrze Joanny Zuzanny
Jesteś tutaj: Strona Główna O PMOS Historia